Regulamin strony

REGULAMIN portalu ogłoszeniowego i informacyjnego www.motorsclassic.com

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Zasady Ogólne
 3. Rejestracja
 4. Warunki korzystania z serwisu
 5. Zasady Zamieszczania Ogłoszeń oraz Ogłoszeń Wyróżnionych
 6. Inne postanowienia
 7. Polityka prywatności
 8. Pliki Cookies
 9. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE:

 1. Właściciel SerwisuMariusz Chrząstowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „M&M Tuning Serwis Mariusz Chrząstowski”, Chwałki 2, 27-600 Sandomierz,
  NIP 8641623236, REGON 292390055
  .
 2. Administrator – Właściciel Serwisu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, który znajduje się w serwisie internetowym prowadzonym przez Właściciela Serwisu, z którego jest możliwość sporządzania jego kopii fizycznej, elektronicznej, a także przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. Regulamin ten stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
 4. Serwis internetowy – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.motorsclassic.com zwana w dalszej części Serwis.
 5. Ogłoszenie – bezpłatne ogłoszenie, tj. nie podlegające opłatom z tytułu dodania, przedłużenia, zmiany treści ogłoszenia i emisji. Wyświetlane w Serwisie przez okres nieokreślony od daty ich wprowadzenia do Serwisu w wybranym dziale przez użytkownika zarejestrowanego. Właściciel serwisu zastrzega możliwość usunięcia bezpłatnego ogłoszenia dodanego przez użytkownika zarejestrowanego w dowolnym czasie. Właściciel serwisu może wprowadzić opłaty za zamieszczenie ogłoszenia, o czym użytkownik zarejestrowany zostanie wcześniej poinformowany za pośrednictwem poczty email na wskazany przez użytkownika zarejestrowanego adres zapisany na koncie użytkownika serwisu. Ogłoszenia są sortowane wg daty dodania tj.: ostatnio dodane ogłoszenia wyświetlane są na górze, pod ogłoszeniami wyróżnionymi oraz ogłoszeniami Właściciela serwisu.
 6. Ogłoszenie wyróżnione – płatne ogłoszenie, tj. podlegające opłatom z tytułu dodania, przedłużenia i emisji ogłoszenia. Dodanie ogłoszenia wyróżnionego na okres 14 dni  jest usługą płatną w kwocie 49,90 PLN. Ogłoszenie wyróżnione wyświetlane będzie
  w Serwisie przez okres 14 dni na stronie głównej działu wybranego przez użytkownika zarejestrowanego. Emisja ogłoszenia nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od uznania rachunku bankowego Właściciela serwisu kwotą opłaty za ogłoszenie wyróżnione. W cenie ogłoszenia wyróżnionego zawarta jest możliwość zmiany treści
  i ceny ogłoszenia.
 7. Czas emisji ogłoszenia – podstawowy czas emisji ogłoszenia, trwający przez czas nieokreślony, przy czym Użytkownik i Właściciel serwisu może je wcześniej usunąć.
 8. Czas emisji ogłoszenia wyróżnionego – czas emisji ogłoszenia wyróżnionego trwa
  14 dni.
 9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu.
 10. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu , która dokonała rejestracji w serwisie internetowym www.motorsclassic.com.
 11. Konto użytkownika – zabezpieczony dostęp do serwisu umożliwiający użytkownikom zarejestrowanym zarządzanie ogłoszeniami przez nich umieszczonymi w serwisie, oraz korzystanie z dodatkowych funkcji Serwisu.

II. ZASADY OGÓLNE:

 1. Serwis jest ogólnodostępnym portalem informacyjnym, reklamowym oraz ogłoszeniowym, ukierunkowanym na ogłoszenia z branży motoryzacyjnej zamieszczanych przez użytkowników zarejestrowanych serwisu posiadających konto użytkownika w serwisie oraz przez Właściciela serwisu z obszaru krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii dotyczące sprzedaży, wynajmu oraz prezentacji samochodów klasycznych, zabytkowych, young- oraz old-timerów, motocykli oraz pozostałych samochodów, jak i części oraz akcesoriów.
 2. Serwis umożliwia jego użytkownikom zarejestrowanym zamieszczanie informacji
  o oferowanych przez nich towarach i usługach, celem pozyskania przez nich potencjalnych klientów.
 3. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń nie jest poprzedzony procedurą rejestracyjną, z zastrzeżeniem § III regulaminu.
 4. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń jest nieodpłatny.
 5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu traktowana jest jako oświadczenie woli,
  w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Użytkownik serwisu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownicy i Użytkownicy zarejestrowani, uprawnieni są do korzystania
  z udostępnionych im zasobów Serwisu, w szczególności mogą przeglądać i wyszukiwać informacje o zamieszczonych w serwisie ofertach, informacjach, ogłoszeniach, artykułach.
 7. Użytkownicy zarejestrowani uprawnieni są do zamieszczania ogłoszeń w Serwisie.
 8. Administratorem danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych jest Właściciel Serwisu.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług
  i wszystkich funkcjonalności Serwisu. Fakt niepodania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług i wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do 7 dni od momentu zgłoszenia usunięcia Konta użytkownika przez Użytkownika serwisu.
 12. Dane osobowe Użytkowników będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 13. Zamieszczenie ogłoszenia i/lub ogłoszenia wyróżnionego jest równoznaczne
  z powierzeniem Administratorowi przez Użytkownika przetwarzania danych osobowych zamieszczonych w ogłoszeniu w celu, o którym mowa w Regulaminie.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 16. Wszelkie treści i materiały Użytkownik zarejestrowany publikuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Za roszczenia skierowane do Administratora wynikające z naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej na skutek umieszczenia przez Użytkownika zarejestrowanego nieprawdziwych danych, danych których umieszczenie w Serwisie jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa lub danych wynikających z naruszenia niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność wobec Administratora ponosi Użytkownik zarejestrowany. W szczególności Użytkownik zarejestrowany jest zobowiązany do zwrotu administratorowi należności wynikających z wydanych w tym zakresie orzeczeń sądowych, ugód sądowych, ugód zawartych z dłużnikiem, kar finansowych nałożonych na Administratora przez organy administracyjne.
 17. Właściciel Serwisu nie jest pełnomocnikiem, przedstawicielem i nie reprezentuje interesów Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych..

III. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest warunkiem umożliwiającym zamieszczanie ogłoszeń i/lub ogłoszeń wyróżnionych oraz zarządzania nimi.
 2. Rejestracja nie podlega opłacie.
 3. Rejestracja powinna zostać dokonana przez Użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przez osoby uprawnione pisemnie do składania w ich imieniu oświadczeń woli.
 4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym
  a Właścicielem Serwisu.
 5. Użytkownik zarejestrowany związany jest postanowieniami Regulaminu od chwili rejestracji, a wszelkie odstępstwa od tych postanowień mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a Właścicielem Serwisu.
 6. Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie umieszczonych w serwisie danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie,
  w sposób wskazany w formularzu.
 8. Dokonując rejestracji Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, działając
  w dobrej wierze i zgodnie ze znanym mu rzeczywistym stanem rzeczy.
 9. Użytkownik zarejestrowany przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych w zamieszczonych przez siebie ogłoszeniach.
 10. W terminie do 7 dni od daty dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie
  z powyższymi zapisami, Administrator ma prawo dokonać weryfikacji zgłoszonych danych Użytkownika. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości zgłoszonych danych Administrator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do zarejestrowanego konta i usunięcie zamieszczonych w serwisie danych.
 11. W celu weryfikacji danych podanych w formularzu rejestrowym Administrator może zażądać od Użytkownika zarejestrowanego dodatkowych dokumentów. Użytkownik zarejestrowany wzywany jest w formie poczty e-mail do uzupełnienia lub poprawienia umieszczonych danych w terminie 7 dni od zawiadomienia pod rygorem usunięcia wszelkich zamieszczonych przez niego danych osobowych w serwisie.
 12. Administrator przesyła Użytkownikowi link do potwierdzenia rejestracji w serwisie, na podany w umowie adres poczty elektronicznej (e-mail). Umieszczone przez Użytkownika  dane: nazwa użytkownika, e-mail, nazwa profilu oraz hasło umożliwiają dostęp do indywidualnego Konta użytkownika, niedostępnego dla innych Użytkowników serwisu. Nazwa użytkownika lub e-mail wraz z hasłem są danymi poufnymi i nie powinny być udostępniane osobom trzecim.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy inny Użytkownik nie uprawniony posłuży się indywidualnymi danymi Użytkownika zarejestrowanego.
 14. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie dokonać wyrejestrowania, składając
  w tym celu stosowne oświadczenie woli w formie elektronicznej bądź listownej.
 15. W przypadku dokonania skutecznego wyrejestrowania w sposób określony
  w Regulaminie, Administrator usunie niezwłocznie dane osobowe Użytkownika zarejestrowanego.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 2. W celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu merytorycznego oraz funkcjonalnego oferowanych usług, Administrator gromadzi dane dotyczące korzystania i eksploatacji stron internetowych. Dane te nie są związane z konkretną tożsamością.
 3. Gromadzone dane mogą obejmować informacje o każdej wizycie na stronach Serwisu, rodzaju używanej przeglądarki oraz adresie IP. Strona internetowa serwisu wykorzystuje pliki „cookie”, inne technologie analizy danych oraz usługi personalizacji. Wyłączenie obsługi plików „cookie” w przeglądarce internetowej uniemożliwia korzystanie z usług serwisu.
 4. Strony internetowe serwisu mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm, opublikowane wyłącznie w celu zapewnienia wygody Użytkownikom zarejestrowanym
  i Użytkownikom. Skorzystanie z tych odnośników powoduje opuszczenie stron internetowych serwisu. Administrator nie monitoruje zawartości stron internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych stron, ani nie bierze za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Decydując się na przejście do jednej ze stron internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki ze stron serwisu, Użytkownik bądź Użytkownik zarejestrowany działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania dostępności Serwisu oraz modyfikacji zakresu świadczonych usług. Okresowe wstrzymanie możliwości korzystania
  z Serwisu nie stanowi podstawy do żądania jakiejkolwiek rekompensaty przez Użytkowników Serwisu.
 6. Każda operacja dokonana za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika zarejestrowanego uznawana jest za dokonaną bezpośrednio przez tego Użytkownika zarejestrowanego i w określonych w niniejszym Regulaminie przypadkach skutkuje pobraniem opłaty zgodnie z jego zapisami.
 7. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do niezwłocznego – jednak nie później niż
  w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia – zaktualizowania w Serwisie swoich danych rejestrowych i teleadresowych.
 8. Podany podczas rejestracji Użytkownika zarejestrowanego adres e-mail służy do kontaktu
  z Administratorem.

V. ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ ORAZ OGŁOSZEŃ WYRÓŻNIONYCH

 1. Ogłoszenia mogą być zamieszczane tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Dodawanie, przedłużanie, modyfikacja treści ogłoszeń oraz usuwanie ogłoszeń
  w Serwisie jest bezpłatne, za wyjątkiem ogłoszeń wyróżnionych.
 3. Dodawanie, przedłużanie, modyfikacja treści, usuwanie ogłoszeń wyróżnionych
  w Serwisie jest usługą płatną. Kwota opłaty za ogłoszenie wyróżnione wynosi 49,90 PLN za 14-dniowy okres emisji.
 4. Treść zamieszczanego ogłoszenia, ogłoszenia wyróżnionego powinna być zgodna
  z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 5. Wpisując dane do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie ich w Internecie w ramach działania Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. oferowane przez Użytkowników towary i usługi;
 2. zgodność usług i towarów z przedstawionym opisem w ogłoszeniu;
 3. roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami Serwisu;
 4. zachowanie Użytkowników umieszczających oferty w Serwisie;
 5. poprawność, a przede wszystkim prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniach.
 1. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 2. Ogłoszenia należy zamieszczać we właściwych kategoriach, odpowiednio do tematyki ogłoszenia.
 3. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń i/lub zdjęć przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 4. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń i/lub zdjęć o charakterze towarzyskim.
 5. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń reklamujących inne Serwisy internetowe.
 6. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń – ofert pracy w Internecie, e-marketing, MLM itp.
 7. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń i/lub zdjęć naruszających prawo lub dobre obyczaje, uczucia (w tym uczucia religijne).
 8. Zabronione jest umieszczanie ofert o treści pisanej wielkimi literami (w całości lub
  w przeważającej części).
 9. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń zawierających negatywne opinie na temat innych osób, podmiotów lub firm/usług.
 10. Zabronione jest używanie wyrazów niecenzuralnych.
 11. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń sprzedaży: narkotyków, broni, przedmiotów erotycznych, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich, towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju albo innego przestępstwa, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, towarów które nie istnieją.
 12. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń niezwiązanych z tematyką motoryzacyjną.
 13. Zabronione jest zamieszczanie tego samych ogłoszenia w różnych kategoriach ogłoszeniowych. Dane ogłoszenie (dotyczące tego samego produktu/usługi/przedmiotu) można zamieścić tylko jeden raz. Powtórne zamieszczenie ogłoszenia może nastąpić po skasowaniu wcześniejszego.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszeń naruszających niniejszy Regulamin i zawiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika zarejestrowanego, nie później niż w terminie 7 dni od daty modyfikacji.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia ogłoszenia, powiadamiając o tym fakcie Użytkownika na zasadach określonych w powyższym punkcie.
 16. Użytkownicy zarejestrowani łamiący Regulamin mogą zostać pozbawieni możliwości dodawania ogłoszeń do Serwisu.

VI. INNE POSTANOWIENIA

Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania korespondencji z komunikatami organizacyjnymi i technicznymi oraz informacjami reklamowymi na podane adresy kont e-mail Użytkowników zarejestrowanych, którzy zamieścili swoje dane w serwisie.
 2. rejestrowania adresu IP komputera, z którego zostało wprowadzone ogłoszenie lub boks reklamowy.
 3. sporządzania zestawień, raportów i statystyk dotyczących odwiedzin witryny.
 4. okresowego zawieszania świadczenia usług z powodu konieczności dokonania konserwacji lub modernizacji systemu komputerowego bez uprzedniego powiadomienia
  o tym fakcie użytkowników Serwisu.
 5. zmiany konfiguracji systemu.
 6. zmiany niniejszego Regulaminu.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek punktem, proszony jest o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Serwisu.

 1. Dodanie ogłoszenia
 1. Podanie danych osobowych w formularzu, przy dodaniu ogłoszenia, jest ograniczone do minimum niezbędnego do świadczenia usługi i kontaktu z ogłoszeniodawcą lub użytkownikiem serwisu.
 2. Właściciel Serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych
  i adresowych Użytkowników Serwisu zgromadzonych podczas działania Serwisu. Przekazanie danych może nastąpić tylko za zgodą Użytkownika.
 1. Jawne dane osobowe
 1. Dane osobowe oraz teleadresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy dodawaniu ogłoszeń, są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu ze względu na ofertowy charakter usługi. Nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi, firmami i instytucjami, dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 1. Inne formularze
 1. Dane osobowe oraz teleadresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy wypełnianiu innych formularzy niż formularzy dodania ogłoszenia podlegają Polityce Prywatności.
 1. Adres IP
 1. Podczas dodawania ogłoszenia rejestrowany jest adres IP użytkownika w celach związanych z bezpieczeństwem innych Użytkowników Serwisu. Adres IP może być wykorzystany do identyfikacji osoby naruszającej prawo i może zostać wydany na wniosek Policji i/lub Sądu.
 1. Wiadomości
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości
  e-mail, których dane kontaktowe uzyskane zostały w wyniku działalności prowadzonej za pośrednictwem Serwisu. Należy przez to rozumieć wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które są jednak ściśle związane z działalnością Serwisu, np.: zmiany
  w Regulaminie.

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Serwis używa plików cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych
  w urządzeniach końcowych Użytkowników.
 2. Pliki Cookies używane są w celach:
 1. świadczenia usług,
 2. uwierzytelniania użytkownika,
 3. prezentowania reklam,
 4. zbierania danych statystycznych i tworzenia statystyk,
 5. zbierania danych z ankiet.
 1. Pliki cookies mogą być zapisywane przez zewnętrzne firmy współpracujące z Serwisem
 2. Serwis korzysta z 2 rodzajów plików:
 1. Pliki Cookies Stałe – pozostające w urządzeniu końcowym do momentu usunięcia ich przez Użytkownika,
 2. Pliki Cookies Sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające w urządzeniu końcowym do momentu zamknięcia oprogramowania służącego do przeglądania Internetu.
 1. Usuwanie cookies
 1. Każde standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron www umożliwia usunięcie plików cookies.
 2. W celu skasowania zapisanych plików cookies należy zapoznać się z instrukcją obsługi programu, za pomocą którego przeglądany jest Serwis.
 3. Usunięcie lub blokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie strony Serwisu lub całkowicie uniemożliwić jej działanie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, których linki lub odesłania mogą znajdować się na stronie serwisu.
 2. Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu Regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika zarejestrowanego podczas rejestracji.
 3. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Użytkownik jest informowany poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu, zaś Użytkownik zarejestrowany dodatkowo poprzez jej przesłanie na adres
  e-mail wskazany Administratorowi.
 4. Zmiana Regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika lub Użytkownika zarejestrowanego  bez uprzedniej jego zgody, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do Administratora upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 7. Komunikacja z Administratorem odbywa się drogą elektroniczną.
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieskuteczne lub nieważne Strony przyjmują, że obowiązywać będzie zapis najbardziej oddający ideę i cel zapisu nieskutecznego lub nieważnego.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 10. Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu, na podstawie przepisów prawa polskiego. Postanowienie poprzedniego zdania w zakresie właściwości sądu nie obowiązuje
  w stosunku do Użytkownika, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2017 r.